Magyarország

Úvod

Údaje online obchodu fungujúceho pod domémon walnuts.hu spravuje spoločnosť TEPER Kft. Údaje sú poskytované dobrovoľne so súhlasom dotknutej osoby. Poskytnutie a spravovanie osobných údajov je nevyhnutná pre vybavenie objednávky.

Spoločnosť TEPER Kft. používa údaje zaznamenané počas vybavovania objednávky. Fakturačné údaje budú zaznamenané a uložené s údajmi poskytnutými pri zadaní objednávky na obdobie určené aktuálnym zákonom o účtovníctve (na 5 rokov). Svoje údaje môžete kedykoľvek vymazať alebo upraviť, alebo žiadať ich vymazanie alebo úpravu na e-mailovej adrese lamorerakytnik@gmail.com alebo na zákazníckej linke.

TEPER Kft používa údaje zaznamenané počas objednávky na splnenie objednávky. Údaje faktúry uskutočnenej objednávkou zadanou jednotlivými IT systémami na stránkach webového obchodu budú zaznamenané a uložené s údajmi poskytnutými pri zadávaní objednávky za obdobie uvedené v aktuálnom zákone o účtovníctve (5 rokov). Svoje údaje môžete kedykoľvek vymazať alebo upraviť, alebo o ne požiadať písomne ​​na e-mailovej adrese lamorerakytnik@gmail.com alebo na jednom z našich kontaktov pre zákaznícke služby. Pred zadaním objednávky je možné chyby zadania opraviť. Po odoslaní objednávky môžete požiadať o opravu chýb pri zadávaní údajov na našich kontaktoch zákazníckych služieb.

TEPER Kft. (Ďalej len: poskytovateľ služieb, správca údajov)

Registračné číslo: NAIH-126109/2017.

O ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení nariadenia (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z apríla 2016 27.) poskytujeme nasledujúce informácie.

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia upravuje súkromie nasledujúcich stránok:

https://walnuts.hu

Zásady správy údajov sú k dispozícii na nasledujúcej stránke:

https://walnuts.hu/ochrana-osobnych-udajov

Vaše zmeny a doplnky nadobudnú účinnosť zverejnením na vyššie uvedenej adrese.

Správca údajov a kontaktné údaje:

Názov: TEPER KFT.

Sídlo spoločnosti: 1138 Budapest, Róbert Károly krt. 18 / b

E-mail: lamorerakytnik@gmail.com

Telefón: 0036309982289

Kontaktné údaje správcu pre ochranu údajov:

Meno: Péter Huszka

Sídlo spoločnosti: 1138 Budapest, Róbert Károly krt. 18 / b

E-mail: lamorerakytnik@gmail.com

Telefón: 0036309982289

Definície pojmov

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovať fyzickú osobu, ktorá priamo alebo nepriamo, najmä na základe identifikátora, ako je meno, číslo, umiestnenie, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov týkajúcich sa fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity fyzickej osoby;

„Spracovanie údajov“ je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi, či už automatizovanými alebo neautomatizovanými, ako napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, systematizácia, triedenie, ukladanie, transformácia alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, použitie, komunikácia, prenos alebo vymazanie;

„Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s ostatnými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky spracúvania určené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, prevádzkovateľa alebo osobitné kritériá na určenie správcu môžu určiť aj právne predpisy Únie alebo členského štátu;

„Spracovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

„Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorému sú osobné údaje sprístupnené, či už je to tretia strana alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom v rámci individuálneho vyšetrovania v súlade s právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, sa nepovažujú za príjemcov; spracovanie týchto údajov týmito verejnými orgánmi musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov v súlade s účelmi spracúvania;

„Súhlas dotknutej osoby“ je dobrovoľné, konkrétne a jednoznačné vyhlásenie o vôli dotknutej osoby, ktorým vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, prostredníctvom vyhlásenia alebo jednoznačného vyhlásenia;

„Incident v oblasti ochrany údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom, ktoré boli prenesené, uložené alebo inak spracované.

Zásady spracúvania osobných údajov

Osobné informácie:

byť spracované zákonne a spravodlivo a spôsobom, ktorý je pre dotknutú osobu transparentný („zákonnosť, riadny postup a transparentnosť“);

zhromažďované iba na konkrétne, výslovné a legitímne účely a nie je s nimi zaobchádzané spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracovanie na účely údajov na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely („obmedzenie účelu“) sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom v súlade s článkom 89 ods. 1;

musia byť vhodné a relevantné na účely spracovania údajov a obmedzené na to, čo je nevyhnutné („ukladanie údajov“);

musia byť presné a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby osobné údaje, ktoré sú nepresné na účely spracúvania, boli bezodkladne vymazané alebo opravené („presnosť“);

musí sa uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, a to nie dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, iba ak sa osobné údaje spracúvajú v súlade s článkom 89 ods. 1 na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s týmto nariadením; podlieha zavedeniu vhodných technických a organizačných opatrení na ochranu jej slobôd („obmedzená skladovacia kapacita“);

sa zaobchádza takým spôsobom, aby sa pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení zabezpečila primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením osobných údajov („integrita a dôvernosť“).

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedeným a musí byť schopný tento súlad preukázať („zodpovednosť“).

Správa údajov

Správa údajov súvisiaca s prevádzkou webového obchodu

Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

Osobné údajeÚčel spracovania údajov
Užívateľské menoIdentifikácia, umožnenie registrácie.
 •  
Poskytuje bezpečný prístup k používateľskému účtu.
Priezvisko a menoVyžaduje sa pre kontakt, nákup a správnu fakturáciu.
Emailová adresa
 •  
 •  
Efektívnejšie riešenie problémov s kontaktovaním, fakturáciou alebo dodaním.
Fakturačné meno a adresaVystavenie faktúry, ako aj vznik zmluvy, stanovenie jej obsahu, zmena, sledovanie jej plnenia, fakturácia poplatkov z nej vyplývajúcich a vymáhanie súvisiacich pohľadávok.
Meno a adresa dodaniaUmožnenie doručenia domov.
Dátum nákupu / registrácieVykonanie technickej operácie.
IP adresa v čase nákupu / registrácieVykonanie technickej operácie

Vaše používateľské meno ani e-mailová adresa nemusia obsahovať osobné informácie.

Pri objednávkach patriacich k registrovanému účtu sa budú zaznamenávať aj nasledujúce údaje

• predchádzajúce nákupy (ID, dátum objednávky, celková suma, stav objednávky, zoznam objednaných produktov)

• obľúbené produkty (ak ste po registrácii zadali a umiestnili produkty ako obľúbené)

Zainteresované strany: Všetky zúčastnené strany zaregistrované / kupujúce na webových stránkach internetového obchodu.

Uchovávanie údajov, termín na vymazanie údajov: Okamžite vymazaním registrácie. S výnimkou účtovných dokladov, pretože tieto údaje sa musia uchovávať 8 rokov podľa aktuálneho zákona o účtovníctve.

Účtovný dokument (vrátane účtov hlavnej knihy, analytických a podrobných záznamov), ktorý priamo a nepriamo podporuje účtovné záznamy, sa musí uchovávať v čitateľnej forme najmenej 8 rokov, vyhľadateľných pomocou účtovných záznamov.

Osoba ktorá je správcom údajov oprávnená na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môže prevádzkovateľ spracúvať v súlade s vyššie uvedenými zásadami.

Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:

Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a

- môže vzniesť námietku proti spracovaniu týchto osobných údajov a -

dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek môže odvolať svoj súhlas.

Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k vymazaniu, úprave alebo obmedzení spracúvania osobných údajov, prenosnosti údajov a protestu proti spracovaniu údajov týmito spôsobmi:

poštou na TEPER Kft. 1138 Budapešť, Róbert K. krt. Na adrese 18 / b,

e-mailom na adresu lamorerakytnik@gmail.com,

telefonicky na čísle 0036309982289.

Právny základ pre správu údajov:

Poskytovateľ služby môže na účely poskytovania služby spracovávať osobné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na poskytovanie služby. Ak sú ostatné podmienky rovnaké, musí si poskytovateľ služby zvoliť a vo všetkých prípadoch použiť prostriedky použité pri poskytovaní služby informačnej spoločnosti tak, aby sa osobné údaje spracúvali, iba ak je to potrebné na poskytovanie služby a na iné účely uvedené v zákone. V takom prípade iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas.

Informujeme Vás, že

 • správa údajov je založená na vašom súhlase.
 • ste povinný poskytnúť osobné informácie, aby sme mohli splniť vašu objednávku.
 • neposkytnutie informácií bude mať za následok neschopnosť vybaviť Vašu objednávku.

Doprava

Činnosť spracovania údajov: Doručenie tovaru, preprava

Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:

GLS General Logistics Systems Hungary Package-Logistics Ltd.

2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

info@gls-hungary.com.

Registračné číslo spoločnosti: 13-09-111755.

SPS Slovak Parcel Service s.r.o.

Senecká cesta1. 900 28 Ivanka pri Dunaji

komarno@sps-sro.sk

Ičo:31329217

Skutočnosť správy údajov, rozsah spravovaných údajov: názov doručenia, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Zainteresované strany: Všetky zainteresované strany požadujúce doručenie domov.

Účel správy údajov: Doručenie objednaného produktu domov.

Trvanie uchovávania údajov, termín na vymazanie údajov: Trvá to až do ukončenia doručenia domov.

Online platba

Činnosť vykonávaná spracovateľom údajov: Platba online

Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:

Barion Payment Zrt.

1117 Budapešť, Infopark sétány 1.

ahoj@barion.hu

Registračné číslo spoločnosti: 01 10 048552

Spravovanie údajov, rozsah spravovaných údajov: fakturačné meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa.

Zainteresované strany: Všetky zainteresované strany požadujúce nákup online.

Účel správy údajov: Monitorovanie podvodov s cieľom monitorovať online platby, potvrdzovať transakcie a chrániť používateľov.

Trvanie správy údajov, termín na vymazanie údajov: Trvá do uskutočnenia online platby.

Poskytovateľ hostingu

Činnosť spracovania údajov: Hostiteľské služby

Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:

ShopRenter.hu Kft.

Adresa: 12928 Debrecín, Kassai út 129.

info@shoprenter.hu

Registračné číslo spoločnosti: 09-09-020636

Spravovanie údajov, rozsah spracúvaných údajov: Všetky osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou.

Zainteresované strany: Všetky zainteresované strany, ktoré používajú webovú stránku.

Účel správy údajov: Sprístupniť a správne prevádzkovať webovú stránku.

Trvanie spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov: Spracovanie údajov trvá do ukončenia dohody medzi prevádzkovateľom a poskytovateľom hostenia alebo do žiadosti dotknutej osoby o vymazanie u poskytovateľa hostenia.

Správa cookies

Súbory cookie špecifické pre webový obchod sú takzvané „heslá používané pre relácie chránené heslom“, „súbory cookie nákupného košíka“ a „bezpečnostné súbory cookie“, ktorých použitie si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zúčastnených strán.

Spravovanie údajov, rozsah spravovaných údajov: jedinečné identifikačné číslo, dátumy, časy

Zainteresované strany: Všetky zúčastnené strany, ktoré navštívia webovú stránku.

Účel správy údajov: Na identifikáciu používateľov zaznamenajte „nákupný košík“ a sledujte návštevníkov.

Trvanie správy údajov, termín na vymazanie údajov:

Typ súboru cookie

Právny základ pre spravovanie údajov

Spracovanie údajov

 

Údaje

Session cookie

Zákon o elektronických komunikáciách

č. 351/2011 Z.z.

Relevantné

obdobie do konca relácie návštevníka

connect.sid

Barion Cookies

Názov súboru cookiePopis súborov cookie a ich účelPoskytovateľŽivotnosť súborov cookie vo vašom prehliadači?

ba_vid

Jeho účelom je zisťovanie podvodov v prípade online platieb prostredníctvom Barion Smart Gateway na základe digitálneho odtlačku prsta vášho prehliadača a online návykov. Tento súbor cookie poskytuje údaje, ktoré môžeme použiť na identifikáciu používateľa webových stránok prostredníctvom viacerých relácií.

Barion Payment Inc.

Do 1,5 roka od poslednej aktualizácie

ba_vid.xxx

Jeho účelom je zisťovanie podvodov v prípade online platieb prostredníctvom Barion Smart Gateway na základe digitálneho odtlačku prsta vášho prehliadača a online návykov. Tento súbor cookie poskytuje údaje, ktoré môžeme použiť na identifikáciu používateľa webových stránok prostredníctvom viacerých relácií. Zhromažďuje tiež digitálny odtlačok prsta ba_vid z nastavení prehliadača, časové značky prvej, aktuálnej a poslednej návštevy na webe a informácie o tom, či sú súbory cookie tretích strán povolené alebo nie.

Barion Payment Inc.

Do 1,5 roka od poslednej aktualizácie

ba_sid

Jeho účelom je zisťovanie podvodov v prípade online platieb prostredníctvom Barion Smart Gateway na základe digitálneho odtlačku prsta vášho prehliadača a online návykov. Tento súbor cookie poskytuje údaje, ktoré môžeme použiť na identifikáciu používateľa prostredníctvom viacerých webových stránok.

Barion Payment Inc.

30 minút

ba_sid.xxx

Jeho účelom je zisťovanie podvodov v prípade online platieb prostredníctvom Barion Smart Gateway na základe digitálneho odtlačku prsta vášho prehliadača a online návykov. Tento súbor cookie poskytuje údaje, ktoré môžeme použiť na identifikáciu používateľa prostredníctvom jedinej webovej stránky.

Barion Payment Inc.

30 minút

BarionMarketingConsent.xxx

Jeho účelom je uložiť vaše vyhlásenie o súhlase so zhromažďovaním a používaním údajov týkajúcich sa relácií vášho prehliadača a nákupných návykov, aby sme vám mohli poskytovať prispôsobené reklamy a ponuky. Ak ste udelili súhlas, údaje zhromaždené nasledujúcimi súbormi cookie umiestnené na účely prevencie podvodov s kreditnými kartami sa tiež použijú na analýzu vašich zvykov pri prehliadaní a nakupovaní a na poskytovanie reklám a ponúk na mieru.

Barion Payment Inc.

Do 1,5 roka od poslednej aktualizácie

Cookies médií a reklamných partnerov

Jeho účelom je poskytnúť zhodu medzi identifikačnými súbormi cookie spoločností Barion a Partner. V procese párovania súborov cookie server nášho partnera sťahuje a ukladá svoje vlastné ID v prehliadači používateľa, aby synchronizoval identifikácie Barion a Partner.

Pozri v oznámení o ochrane osobných údajov

Prečítajte si viac podrobností o cookies v našich zásadách používania cookies pre partnerov. Zoznam partnerov, ktorí používajú tieto druhy súborov cookie, je k dispozícii tu s odkazmi na ich vlastné pravidlá používania súborov cookie.

Identita potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom: Správca údajov nespracúva osobné údaje pomocou súborov cookie.

Popis práv dotknutých osôb v súvislosti so správou údajov: Dotknutá osoba má možnosť vymazať súbory cookie v ponuke prehliadača v ponuke Nástroje / Nastavenia, zvyčajne v rámci nastavenia položky Súkromie.

Právny základ pre spracúvanie údajov: Súhlas dotknutej osoby sa nevyžaduje, ak jediným účelom použitia cookies je prenos komunikácií prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktoré si osobitne vyžaduje predplatiteľ alebo užívateľ.

Pred používaním tejto služby musíte povoliť cookies. Ak nechcete povoliť používanie súborov cookie, môžete ich deaktivovať v nastaveniach prehliadača (položka ponuky Nastavenia). Ak sú súbory cookie zakázané, určité prvky služby sa môžu používať iba čiastočne alebo vôbec. Cookie je súbor, ktorý je odoslaný do prehliadača používateľa serverom obsluhujúcim webový obchod a uložený v počítači používateľa. V cookie nie sú uložené žiadne osobné údaje. Údaje uložené v súbore cookie: obsah nákupného košíka, ID relácie, odpoveď na otázku či používateľ už dovŕšil vek 18 rokov. ID relácie uložené v súbore cookie sa uchováva až do zatvorenia stránky, ďalšie údaje si používateľ uloží do svojho vlastného prehliadača.

Použite sledovanie konverzií v službe Google AdWords

Prevádzkovateľ údajov používa reklamný program online s názvom „Google AdWords“, ktorý využíva službu sledovania konverzií spoločnosti Google. Sledovanie konverzií Google je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Keď používateľ vstúpi na webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, do jeho počítača sa uloží súbor cookie na sledovanie konverzií. Tieto cookies majú obmedzenú platnosť a neobsahujú žiadne osobné údaje, takže Užívateľa podľa nich nemožno identifikovať.

Keď používateľ prezerá určité stránky webovej stránky a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, môže spoločnosť Google aj správca údajov vidieť, že používateľ klikol na reklamu.

Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie, takže ho nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords.

Informácie získané pomocou súborov cookie na sledovanie konverzií sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre zákazníkov, ktorí sa rozhodnú pre sledovanie konverzií v službe AdWords. Takto zákazníci zistia počet používateľov, ktorí klikli na vašu reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nemajú však prístup k informáciám, ktoré by mohli identifikovať žiadneho používateľa.

Ak sa nechcete zúčastňovať sledovania konverzií, môžete sa odhlásiť deaktiváciou možnosti nastavenia súborov cookie vo vašom prehliadači. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

Viac informácií a vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke www.google.de/policies/privacy/

Použite Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako ju používatelia používajú.

Informácie vytvorené webom cookie o webových stránkach používaných používateľom sa zvyčajne ukladajú a ukladajú na serveri Google v USA. Aktiváciou anonymizácie IP na webových stránkach spoločnosť Google skráti IP adresu používateľa v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Celá adresa IP sa prenesie na server spoločnosti Google v USA a skráti sa na ňu iba vo výnimočných prípadoch. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie toho, ako používateľ používal webovú stránku, na poskytovanie správ prevádzkovateľovi webovej stránky o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu.

V rámci služby Google Analytics nie je adresa IP prenášaná prehliadačom používateľa zosúladená s inými údajmi spoločnosti Google. Používateľ môže zabrániť ukladaniu súborov cookie vhodným nastavením svojho prehliadača, avšak upozorňujeme Vás, že v takom prípade nemusia byť všetky funkcie tohto webu úplne dostupné. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní a spracovávaní vašich informácií o používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) pomocou súborov cookie stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehľadávača dostupného na nasledujúcom odkaze. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Pri prehľadávaní webového obchodu sa technické informácie zaznamenávajú na štatistické účely. (IP adresa, dĺžka návštevy atď.). TEPER Kft postúpi tieto údaje orgánom iba v právne odôvodnených a opodstatnených prípadoch. Štatistickým nástrojom, ktorý používa TEPER Kft, je Google Analytics. Pravidlá ochrany osobných údajov služby Google Analytics nájdete na adrese http://www.google.com/analytics.

Newsletter, aktivita DM

S ohľadom na ustanovenia tohto prospektu, môže zákazník súhlasiť s tým, aby poskytovateľ služieb zaobchádzal s osobnými údajmi potrebnými na zasielanie reklamných ponúk.

Poskytovateľ služby nezasiela nevyžiadané reklamné správy a Používateľ sa môže bezplatne odhlásiť zo zasielania ponúk bez obmedzenia alebo odôvodnenia. V takom prípade Poskytovateľ služby vymaže všetky osobné údaje - potrebné na zasielanie reklamných správ - zo svojho registra a so svojimi ďalšími reklamnými ponukami používateľa nekontaktuje. Užívateľ sa môže odhlásiť z odberu reklám kliknutím na odkaz v správe.

Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

Osobný údajÚčel spracovania údajov
Meno, emailová adresaIdentifikácia, ktorá vám umožní prihlásiť sa na odber noviniek.
Dátum prihlásenia na odber noviniekVykonávanie technickej operácie.
IP adresa pri prihlásení na odber noviniekVykonávanie technickej operácie.

Dotknuté strany: Všetky dotnknuté strany, ktoré sa prihlásili na odber noviniek.

Účel správy údajov: zasielať elektronické správy obsahujúce reklamu (e-mail, sms, push správy) dotknutej osobe, poskytovať informácie o aktuálnych informáciách, produktoch, propagačných akciách, nových funkciách atď.

Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: správa údajov trvá do odvolania súhlasu, tj do odhlásenia.

Registračné číslo správy údajov: NAIH-126109/2017.

Osoba potenciálnych prevádzkovateľov údajov oprávnená na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môže prevádzkovateľ spracúvať v súlade s vyššie uvedenými zásadami.

Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:

Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a

- môže vzniesť námietku proti spracovaniu týchto osobných údajov a -

dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek môže odvolať svoj súhlas.

Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k vymazaniu, úprave alebo obmedzení spracúvania osobných údajov, prenosnosti údajov a protestu proti spracovaniu údajov týmito spôsobmi:

poštou na TEPER Kft. 1138 Budapešť, Róbert K. krt. Na adrese 18 / b,

e-mailom na adresu lamorerakytnik@gmail.com,

telefonicky na čísle 0036309982289.

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek bezplatne odhlásiť z odberu noviniek.

Inzerent, poskytovateľ reklamných služieb alebo vydavateľ reklamy vedie záznamy o osobných údajoch osôb, ktoré ich vyjadrili, v rozsahu uvedenom v súhlase. Údaje obsiahnuté v tomto registri týkajúce sa príjemcu reklamy môžu byť až do odvolania spracované iba v súlade so súhlasom spoločnosti a tretím stranám môžu byť sprístupnené iba s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby.

Informujeme Vás, že:

 • správa údajov je založená na vašom súhlase.
 • Ak chcete od nás dostávať informačný newsletter, ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje.
 • neposkytnutie informácií bude mať za následok nemožnosť zasielania noviniek.
 • Môžete sa prihlásiť na odber noviniek počas registrácie alebo na stránkach nášho webového obchodu. Predplatné je možné iba so skutočnou e-mailovou adresou. Prihlásením sa na odber vyjadrujete súhlas so zasielaním noviniek. TEPER Kft zaobchádza s poskytnutými údajmi dôverne a neposkytuje ich tretím stranám.

Odber noviniek môžete zrušiť kliknutím na tlačidlo odhlásiť sa z webovej stránky v zobrazení vlastného účtu a v spodnej časti zasielaného newsletteru, alebo vyžiadaním od kontaktov našich zákazníckych služieb. Hneď ako kliknete na tlačidlo Zrušiť odber v e-maile, bude e-mailová adresa uvedená v zozname adries odstránená.

Obsah spravodajcov zasielaných spoločnosťou TEPER Kft upriamuje pozornosť na informatívne aktuálne propagačné akcie a informácie s ich obsahom.

Vybavenie reklamácie

Účel spracovania údajov:

Osobný údajÚčel spracovania
Meno a priezviskoIdentifikácia, kontakt
E-mail
 •  
 •  
 •  
Fakturačná adresa a menoIdentifikácia, riešenie námietok proti kvalite, otázok a problémov týkajúcich sa objednaných produktov.

Dotknuté strany: Všetky dotknuté strany, ktoré reklamujú produkt na webových stránkach webshopu a majú kvalitnú sťažnosť.

Osoba potenciálnych prevádzkovateľov údajov oprávnená na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môže prevádzkovateľ spracúvať v súlade s vyššie uvedenými zásadami.

Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:

Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a

- môže vzniesť námietku proti spracovaniu týchto osobných údajov a -

dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek môže odvolať svoj súhlas.

Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k vymazaniu, úprave alebo obmedzení spracúvania osobných údajov, prenosnosti údajov a protestu proti spracovaniu údajov týmito spôsobmi:

poštou na TEPER Kft. 1138 Budapešť, Róbert K. krt. Na adrese 18 / b,

e-mailom na adresu lamorerakytnik@gmail.com,

telefonicky na čísle 0036309982289.

Informujeme Vás, že:

 • poskytnutie osobných údajov je založené na zmluvnom záväzku.
 • spracúvanie osobných údajov je predpokladom pre uzavretie zmluvy.
 • je povinný poskytnúť osobné informácie, aby sme mohli vybaviť vašu sťažnosť.
 • neposkytnutie informácií má za následok, že nebudeme schopní vybaviť vašu sťažnosť.

Social media

Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spravovaných údajov: Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atď. registrované meno na stránkach sociálnych sietí a verejný profilový obrázok používateľa.

Dotknuté strany: Všetky zainteresované strany, ktoré sa zaregistrovali na Facebooku / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atď. stránky sociálnych sietí a „páčila sa im“ webová stránka.

Účel zberu údajov: Zdieľať alebo „označiť, že sa im páči“ určité sociálne prvky, produkty, propagácie alebo samotný web na stránkach sociálnych sietí.

Trvanie spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov, totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom a popis práv dotknutých osôb súvisiacich so spracovaním údajov: Dotknutá osoba môže získať informácie o zdroji údajov, ich spracovaní, Správa údajov sa uskutočňuje na stránkach sociálnych sietí, takže trvanie a spôsob správy údajov, ako aj možnosti vymazania a úpravy údajov podliehajú regulácii danej stránky sociálnych sietí.

Právny základ pre spracúvanie údajov: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov na stránkach sociálnych sietí.

Vzťahy so zákazníkmi a iná správa údajov

Ak má správca údajov akékoľvek otázky alebo problémy počas používania našich služieb správy údajov, môže sa s ním skontaktovať spôsobmi uvedenými na webovej stránke (telefón, e-mail, stránky sociálnych sietí atď.).

Kontrolór údajov pre prichádzajúce e-maily, správy, telefón, Facebook atď. vymaže poskytnuté údaje spolu s menom a e-mailovou adresou záujemcu a ďalšie dobrovoľne poskytnuté osobné údaje, a to najneskôr do 2 rokov od oznámenia.

Informácie o spracovaní údajov, ktoré nie sú uvedené v tomto prospekte, budú poskytnuté v čase zhromažďovania údajov.

Na základe výnimočnej úradnej žiadosti alebo v prípade žiadosti o ďalšie orgány na základe autorizácie právnych predpisov je poskytovateľ služby povinný poskytovať informácie, komunikovať a odovzdávať údaje a sprístupňovať dokumenty.

V týchto prípadoch Poskytovateľ služby vydá osobné údaje žiadateľovi, iba ak a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uskutočnenie účelu žiadosti, za predpokladu, že uviedol presný účel a rozsah údajov.

Práva dotknutých osôb

Právo na prístup

Máte právo na spätnú väzbu od prevádzkovateľa, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak takéto spracovanie prebieha, máte právo na prístup k vašim osobným údajom a informáciám uvedeným v nariadení.

Právo na opravu

Máte právo na žiadosť správcu údajov bez zbytočného odkladu opraviť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účel spracovania údajov máte právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, okrem iného prostredníctvom doplňujúceho vyhlásenia.

Právo na zrušenie

Máte právo na žiadosť prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ je povinný za určitých podmienok bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Právo zabudnúť

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, podnikne primerané kroky vrátane technických opatrení s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, aby informoval prevádzkovateľov, že ste príslušné osobné údaje požadovali. odkazy alebo kópie alebo duplikáty týchto osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania údajov

Máte právo na žiadosť správcu obmedziť spracúvanie, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

Spochybňujete presnosť osobných údajov. V takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na časové obdobie, ktoré umožňuje prevádzkovateľovi overiť presnosť osobných údajov;

spracovanie údajov je nezákonné a vy ste proti vymazaniu údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich použitia;

prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania údajov, ale vy ich požadujete, aby uplatňovali, vymáhali alebo chránili právne nároky;

Podali ste námietku proti spracovaniu údajov; v takom prípade platí obmedzenie, pokiaľ sa zistí, či majú oprávnené dôvody prevádzkovateľa prednosť pred vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, sprístupnené správcovi údajov v štruktúrovanom, široko používanom strojovo čitateľnom formáte a na prenos týchto údajov k ďalšiemu správcovi údajov bez toho, aby mu bránil správca údajov, ktorého poskytla mu osobné údaje.

Právo protestovať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov vrátane profilovania na základe týchto ustanovení, a to z dôvodov týkajúcich sa vašej vlastnej situácie.

Protest v prípade priameho získania podniku

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho získania obchodu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na tento účel vrátane profilovania, pokiaľ sa to týka priameho získania podniku. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho získania podniku, osobné údaje sa už na tento účel nemôžu ďalej spracovávať.

Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Máte právo, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracovaní údajov vrátane profilovania, ktoré by malo pre neho právny alebo podobný účinok.

Predchádzajúci odsek sa neuplatní, ak rozhodnutie je:

Nevyhnutné pre uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a správcom údajov;

umožňujú to právne predpisy EÚ alebo členského štátu uplatniteľné na prevádzkovateľa, ktoré takisto stanovujú vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov;

Je to založené na vašom výslovnom súhlase.

Termín konania

Prevádzkovateľ vás bude bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, informovať o krokoch podniknutých v súvislosti s vyššie uvedenými požiadavkami.

V prípade potreby sa môže predĺžiť o 2 mesiace. Prevádzkovateľ vás bude informovať o predĺžení lehoty s uvedením dôvodov oneskorenia do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Ak prevádzkovateľ na základe vašej žiadosti nezasiahne, bude vás bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, informovať o dôvodoch nečinnosti a o tom, že môžete podať sťažnosť u dozorného orgánu a podať opravný prostriedok.

Bezpečnosť správy údajov

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú príslušné technické a organizačné opatrenia, aby zohľadnili stav vedy a techniky a náklady na implementáciu, ako aj povahu, rozsah, okolnosti a účely spracúvania a rôznu pravdepodobnosť a závažnosť rizika pre práva a slobody jednotlivcov. zaručiť úroveň bezpečnosti údajov primeranú stupňu rizika, okrem iného vrátane, ak je to vhodné:

pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov;

zabezpečenie nepretržitej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a služieb používaných na spracovanie osobných údajov;

v prípade fyzického alebo technického incidentu schopnosť včas obnoviť prístup k osobným údajom a ich dostupnosť;

postup pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení prijatých na zaistenie bezpečnosti spracovania údajov.

Informovanie dotknutej osoby o incidente ochrany údajov

Ak je pravdepodobné, že incident v oblasti ochrany údajov predstavuje vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bezodkladne informuje dotknutú osobu o incidente v oblasti ochrany údajov.

Informácie poskytované dotknutej osobe zreteľne a zrozumiteľne popisujú povahu incidentu ochrany údajov a meno a kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov alebo inej kontaktnej osoby, ktorá poskytla ďalšie informácie; je potrebné opísať pravdepodobné následky incidentu ochrany údajov; opísať opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijal alebo plánuje na nápravu incidentu ochrany údajov, vrátane prípadných opatrení na zmiernenie nepriaznivých následkov incidentu ochrany údajov, ak je to vhodné.

Dotknutá osoba nemusí byť informovaná, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

prevádzkovateľ implementoval príslušné technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia sa uplatnili na údaje ovplyvnené incidentom ochrany údajov, najmä tie opatrenia, ako je napríklad použitie šifrovania, ktoré znemožňuje prístup osobám, ktoré nie sú oprávnené k prístupu k osobným údajom, nepochopiteľné; údaje;

prevádzkovateľ prijal ďalšie opatrenia po incidente v oblasti ochrany údajov s cieľom zabezpečiť, aby už nebolo pravdepodobné, že dôjde k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutej osoby;

informácie by si vyžadovali neprimerané úsilie. V takýchto prípadoch je dotknutá osoba informovaná prostredníctvom verejne dostupných informácií alebo sa prijme podobné opatrenie na zabezpečenie toho, aby bola dotknutá osoba informovaná rovnako efektívnym spôsobom.

Ak prevádzkovateľ ešte neinformoval dotknutú osobu o incidente ochrany údajov, dozorný orgán môže po zvážení toho, či je pravdepodobné, že incident v súvislosti s ochranou údajov bude mať vysoké riziko, nariadiť informovanie dotknutej osoby.

Nahláste bezpečnostný incident orgánu

Prevádzkovateľ nahlási incident týkajúce sa ochrany údajov dozornému orgánu príslušnému podľa článku 55 bez zbytočného odkladu, a ak je to možné, najneskôr do 72 hodín po tom, ako sa o incidente ochrany údajov dozvedel, pokiaľ nie je pravdepodobné, že incident ochrany údajov neohrozí práva jednotlivcov. a jeho slobody. Ak sa oznámenie nepodá do 72 hodín, musia sa uviesť dôvody oneskorenia.

Lamore logo új
2024 Dióbélfelvásárlás.hu